Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAFRIPSTI

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.safripsti.com jest Makohin - Szymon Makohin, Braci Wagów 20/27, 02-791 Warszawa. Numer NIP: 9512017126; REGON: 361704974. Dalej jako Safripsti.

2. Regulamin określa warunki korzystania przez Zamawiającego z Serwisu, w tym w szczególności z:

a) Sprzedaży produktów

b) Korzystania z Newslettera.

3. Z racji tego, że Safripsti prowadzi w pierwszej kolejności działalność i sprzedaż stacjonarną w Warszawie na ulicy Oleandrów 3, zastrzega sobie prawo do sprzedaży rzeczy w pierwszej kolejności na miejscu w sklepie stacjonarnym, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-19:00 oraz w soboty 11:00-16:00.

4. Safripsti sprzedaje rzeczy używane, vintage. Wszystkie rzeczy są prane, bądź czyszczone chemiczne. Staramy się je wysyłać z jak najlepszym zabezpieczeniem przed zniszczeniem, nie jesteśmy jednak w stanie uniknąć tego, że niektóre rzeczy po wyciągnięciu z paczki mogą być zgniecione. Z racji tego, że są vintage, mogą nosić nieznaczne ślady używania, jeżeli jednak rzecz posiada jakieś ubytki lub poważniejsze zniszczenia, zostanie to zaznaczone w opisie.

5. W celu uniknięcia sporów i nieporozumień przy odbiorze towaru należy dokładnie zapoznać się z opisem danej rzeczy, która znajduje się na stronie produktu.

 

§ 2.

Definicje

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

a) Safripsti – sklep stacjonarny z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleandrów 3,

b) Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu;

c) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

d) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.safripsti.com

e) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

f) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, zapisała się do Newslettera lub dokonuje zakupu produktów dostępnych w Serwisie;

g) Produkty – rzeczy będące przedmiotem oferty sprzedaży;

h) Koszyk – funkcjonalność Serwisu, która pozwala Użytkownikowi na:

1. Przegląd wybranych produktów do zakupu

2. Wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności adres e-mail, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności

i) Newsletter – wiadomość e-mail (list elektroniczny) otrzymywana przez Użytkownika bezpłatnie za jego zgodą na podstawie złożonego wcześniej zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, na podany adres skrzynki poczty elektronicznej, który w swojej treści może zawierać między innymi informacje handlowe, informacje o promocjach i przecenach;

j) System PayU – zewnętrzny podmiot pośredniczący w realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub kartą płatniczą;

k) Dzień roboczy – za dzień roboczy uznawany jest okres od poniedziałku do piątku;

 

§ 3.

Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Serwisu (zamawianie, rejestracja, płatności):

a) komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;

b) przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);

c) posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail – wymagane dla Użytkownika;

2. Safripsti informuje, że strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej odrębny dokument.

 

§ 4.

Zakup produktów

1. W celu dokonania zakupu produktów Użytkownik obowiązany jest:

a) Umieścić wybrane produkty w koszyku;

b) Zaakceptować listę produktów wybranych w Koszyku;

c) Wybrać formy dostawy produktu;

d) Podać następujące dane osobowe:

2. Adres e-mail,

3. Imię i nazwisko,

4. Pełną nazwę firmy (jeżeli posiada),

5. Adres firmy lub adres zamieszkania,

6. Numer NIP (jeżeli posiada),

e) Potwierdzić zamówienie w Koszyku,

f) Ponownie potwierdzić zamówienie poprzez wybór linku, który zostanie przesłany wiadomością e-mail,

g) zrealizować płatność zgodnie z § 5 Regulaminu.

2. Dostawa zakupionych produktów odbywa się przy wykorzystywaniu usług K-EX (firmy kurierskiej). Użytkownik, który dokonał zakupu produktu zobowiązany jest do zapłaty podanej kwoty tytułem dostawy produktu.

3. Kwota tytułem wykonania dostawy zostanie doliczona do kwoty należnej z tytułu ceny sprzedaży zakupionego produktu.

4. Dostawa produktu nastąpi na adres podany przez Użytkownika w przeciągu najbliższych 2 dni roboczych.

5. Umowę uznaje się za zawartą w momencie wpłynięcia ceny tytułem sprzedaży na rachunek bankowy Safripsti.

 

§ 5.

Płatności

1. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za zakupione produkty za pośrednictwem Systemu PayU, z którym Sklep współpracuje.

2. Z chwilą wybrania przez Użytkownika określonych produktów, umieszczenia ich w koszyku i wybrania opcji zapłaty, Użytkownik zostanie przekierowany na zewnętrzny portal Systemu PayU w celu dokonania płatności.

3. Do dokonania płatności przy użyciu Systemu PayU jest niezbędna akceptacja regulaminu świadczenia usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf

oraz regulaminu pojedynczej transakcji PayU dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU.pdf

4. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem Systemu PayU Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę Sklepu.

5. Wszystkie ceny oferowanych przedmiotów sprzedaży wyrażone w złotych, są cenami brutto.

6. Z tytułu sprzedaży i dostawy Safripsti wystawi na rzecz Użytkownika rachunek, który zostanie dołączony do przesyłki zakupionego produktu.

 

§ 6.

Odstąpienie od umowy

1. Safripsti ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 48 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży poprzez oświadczenie skierowane na adres e-mail Użytkownika wskazany przy dokonaniu zakupu produktu.

2. W przypadku dokonania przez Safripsti czynności opisanej w ust. 1 powyżej, Safripsti zobowiązane jest do zwrotu ceny zapłaconej przez Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.3. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu przez Użytkownika.

 

§ 7.

Newsletter

1. Każdemu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu przysługuje prawo do zapisania się do Newslettera.

2. W celu zapisania się do Newslettera Użytkownik obowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera w odrębnej zakładce Serwisu oraz dodatkowo wykonać następujące czynności:

a) Wpisać w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, na który Użytkownik będzie otrzymywać Newsletter,

b) Podać swoje prawdziwe imię i nazwisko,

c) Zaznaczyć treść zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności,

d) Aktywować link podany w wiadomości e-mail wysłanej automatycznie przez Serwis na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Zakazane jest dostarczanie treści nieprawdziwych.

4. W przypadku braku aktywowania linku przez Użytkownika, zgodnie z ust. 2 pkt d) powyżej, w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego, dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z katalogu danych. Aktywowanie linku po upływie wyżej wskazanego terminu pozostanie bezskuteczne.

5. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 2 powyżej.

6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Usługi Newsletter przesyłając w tym zakresie e-mail na adres: vintage@safripsti.com lub przesyłając na adres Sklepu pisemne oświadczenie informujące o rezygnacji z Usługi Newsletter.

7. Użytkownik może również zrezygnować z Usługi Newsletter wybierając odpowiedni link w treści Newslettera.

8. Korzystanie z Usługi Newsletter nie podlega opłacie.

 

§ 8.

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu oraz zamówionych produktów, płatności oraz dostawy. Reklamacje zgłasza się pocztą elektroniczną na vintage@safripsti.com lub pisemnie na adres Serwisu.

2. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się pocztą elektroniczną na adres vintage@safripsti.com lub pisemnie na adres Safripsti.

3. Safripsti będzie rozpatrywało reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni roboczych od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Spółki, zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej.

4. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację.

5. Zakończenie postępowania reklamacyjnego nie wyłącza prawa do dochodzenia obrony swoich praw na drodze postępowania sądowego.

 

§ 9.

Zmiany Regulaminu

1. Safripsti zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Usługobiorców.

2. Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

3. Usługobiorca, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zaprzestać korzystania ze Sklepu. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu.

4. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności, itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z kwestii objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Safripsti S.C. Powyższego zastrzeżenia nie stosuje się, w razie gdyby jakiekolwiek roszczenia były podnoszone przez lub wobec konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SAFRIPSTI

 

1. Dane osobowe użytkowników i Usługobiorców Sklepu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest SAFRIPSTI S.C. Safripsti S.C. Braci Wagów 20/27, 02-791 Warszawa. Numer NIP: 951 23 94 076. REGON: 361720140.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z usług w Sklepie wymagane jest podanie następujących danych:
a) w celu zapisania się do Newslettera lub pobrania: adres e-mail, imię, nazwisko
b) w celu dokonania zakupów w sklepie:
4. Użytkownikom oraz usługobiorcom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo reakcji na żądanie użytkownika do odpowiedzi w ciągu 72 godzin. Żądanie musi być zgłoszone w formie listu e-mail na adres vintage@safripsti.com.
5. Dane użytkowników i Usługobiorców będą przetwarzane przez administratora danych w celu prawidłowej realizacji Sklepu. Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
6. Użytkownik, w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Sklepie. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione przepisami prawa.
7. Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach związanych z administracją serwerami oraz dostarczenia spersonalizowanych usług i treści. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
8. Sklep wykorzystuje pliki „cookies”. Cookies stanowią niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym odbiorcy treści Sklepu, które są odczytywane przy łączeniu się ze Sklepem z tego urządzenia końcowego.
9. W ramach Sklepu pliki cookies wykorzystywane są w szczególności do następujących celów:

a) Utrzymania i zapisania sesji użytkownika;
b) Umożliwienia zapisania się do Newslettera;
c) Umożliwienia nabycia produktów;
d) Zapisania informacji niezbędnych do poprawnego działania Sklepu;
e) Zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
f) Przywrócenia sesji Użytkownika;
g) Wykorzystania narzędzia do komunikacji;
h) Integracji z portalami społecznościowymi.

10. Określone funkcje Sklepu a nawet cały Sklep lub określone usługi mogą nie działać prawidłowo w razie odrzucenia plików cookies.
11. Administrator danych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Sklepu oraz jego usług.
12. Pojęciom pisanym wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności przydaje się znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl