Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAFRIPSTI§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.safripsti.com jest Makohin - Szymon Makohin, Braci Wagów 20/27, 02-791 Warszawa. Numer NIP: 9512017126; REGON: 361704974. Dalej jako Safripsti.

2. Regulamin określa warunki korzystania przez Zamawiającego z Serwisu, w tym w szczególności z:
a) Sprzedaży produktów
b) Korzystania z Newslettera.

3. Z racji tego, że Safripsti prowadzi w pierwszej kolejności działalność i sprzedaż stacjonarną w Warszawie na ulicy Oleandrów 3, zastrzega sobie prawo do sprzedaży rzeczy w pierwszej kolejności na miejscu w sklepie stacjonarnym, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-19:00 oraz w soboty 12:00-16:00.

4. Safripsti sprzedaje rzeczy używane, vintage. Wszystkie rzeczy są prane, bądź czyszczone chemicznie. Staramy się je wysyłać z jak najlepszym zabezpieczeniem przed zniszczeniem, nie jesteśmy jednak w stanie uniknąć tego, że niektóre rzeczy po wyciągnięciu z paczki mogą być zgniecione. Z racji tego, że są vintage, mogą nosić nieznaczne ślady używania, jeżeli jednak rzecz posiada jakieś ubytki lub poważniejsze zniszczenia, zostanie to zaznaczone w opisie.

5. W celu uniknięcia sporów i nieporozumień przy odbiorze towaru należy dokładnie zapoznać się z opisem danej rzeczy, która znajduje się na stronie produktu.

§ 2.
Definicje

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

a) Safripsti – sklep stacjonarny z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleandrów 3;
b) Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu;
c) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;
d) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.safripsti.com;
e) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
f) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz która korzysta z Serwisu, zapisała się do Newslettera lub dokonuje zakupu produktów dostępnych w Serwisie;
g) Produkty – rzeczy będące przedmiotem oferty sprzedaży;
h) Koszyk – funkcja Serwisu, która pozwala Użytkownikowi na:
1. Przegląd wybranych produktów do zakupu;
2. Wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności adres e-mail, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności;
i) Newsletter – wiadomość e-mail (list elektroniczny) otrzymywana przez Użytkownika bezpłatnie za jego zgodą na podstawie złożonego wcześniej zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, na podany adres skrzynki poczty elektronicznej, który w swojej treści może zawierać między innymi informacje handlowe, informacje o promocjach i przecenach;
j) System PayU – zewnętrzny podmiot pośredniczący w realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub kartą płatniczą;
k) Dzień roboczy – za dzień roboczy uznawany jest okres od poniedziałku do piątku;

§ 3.
Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Serwisu (zamawianie, rejestracja, płatności):
a) komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
b) przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
c) posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail – wymagane dla Użytkownika;

2. Safripsti informuje, że strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej odrębny dokument.

§ 4.
Zakup produktów

1. W celu dokonania zakupu produktów Użytkownik obowiązany jest:

a) Umieścić wybrane produkty w koszyku;
b) Zaakceptować listę produktów wybranych w Koszyku;
c) Wybrać formy dostawy produktu;
d) Podać następujące dane osobowe:

2. Adres e-mail,

3. Imię i nazwisko,

4. Pełną nazwę firmy (jeżeli posiada),

5. Adres firmy lub adres zamieszkania,

6. Numer NIP (jeżeli posiada);

e) Potwierdzić zamówienie w Koszyku;
f) Ponownie potwierdzić zamówienie poprzez wybór linku, który zostanie przesłany wiadomością e-mail;
g) zrealizować płatność zgodnie z § 5 Regulaminu.

2. Dostawa zakupionych produktów odbywa się przy wykorzystywaniu usług firmy kurierskiej. Użytkownik, który dokonał zakupu produktu zobowiązany jest do zapłaty podanej kwoty tytułem dostawy produktu.

3. Kwota tytułem wykonania dostawy zostanie doliczona do kwoty należnej z tytułu ceny sprzedaży zakupionego produktu.

4. Dostawa produktu nastąpi na adres podany przez Użytkownika w przeciągu najbliższych 2 dni roboczych.

5. Umowę uznaje się za zawartą w momencie wpłynięcia ceny tytułem sprzedaży na rachunek bankowy Safripsti.

§ 5.
Płatności

1. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za zakupione produkty za pośrednictwem Systemu PayU, z którym Sklep współpracuje.

2. Z chwilą wybrania przez Użytkownika określonych produktów, umieszczenia ich w Koszyku i wybrania opcji zapłaty, Użytkownik zostanie przekierowany na zewnętrzny portal Systemu PayU w celu dokonania płatności.

3. Do dokonania płatności przy użyciu Systemu PayU jest niezbędna akceptacja regulaminu świadczenia usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf oraz regulaminu pojedynczej transakcji PayU dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU.pdf

4. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem Systemu PayU Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę Sklepu.

5. Wszystkie ceny oferowanych przedmiotów sprzedaży wyrażone w złotych, są cenami brutto.

6. Z tytułu sprzedaży i dostawy Safripsti wystawi na rzecz Użytkownika rachunek, który zostanie dołączony do przesyłki zakupionego produktu.

§ 6.
Odstąpienie od umowy

1. Safripsti ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 48 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży poprzez oświadczenie skierowane na adres e-mail Użytkownika wskazany przy dokonaniu zakupu produktu.

2. W przypadku dokonania przez Safripsti czynności opisanej w ust. 1 powyżej, Safripsti zobowiązane jest do zwrotu ceny zapłaconej przez Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.

3. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu przez Użytkownika.

§ 7.
Newsletter

1. Każdemu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu przysługuje prawo do zapisania się do Newslettera.

2. W celu zapisania się do Newslettera Użytkownik obowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera w odrębnej zakładce Serwisu oraz dodatkowo wykonać następujące czynności:
a) Wpisać w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, na który Użytkownik będzie otrzymywać Newsletter;
b) Podać swoje prawdziwe imię i nazwisko;
c) Zaznaczyć treść zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności;
d) Aktywować link podany w wiadomości e-mail wysłanej automatycznie przez Serwis na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Zakazane jest dostarczanie treści nieprawdziwych.

4. W przypadku braku aktywowania linku przez Użytkownika, zgodnie z ust. 2 pkt d) powyżej, w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego, dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z katalogu danych. Aktywowanie linku po upływie wyżej wskazanego terminu pozostanie bezskuteczne.

5. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 2 powyżej.

6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Usługi Newsletter przesyłając w tym zakresie e-mail na adres: vintage@safripsti.com lub przesyłając na adres Sklepu pisemne oświadczenie informujące o rezygnacji z Usługi Newsletter.

7. Użytkownik może również zrezygnować z Usługi Newsletter wybierając odpowiedni link w treści Newslettera.

8. Korzystanie z Usługi Newsletter nie podlega opłacie.

§ 8.

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu oraz zamówionych produktów, płatności oraz dostawy. Reklamacje zgłasza się pocztą elektroniczną na vintage@safripsti.com lub pisemnie na adres Serwisu.

  1. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się pocztą elektroniczną na adres vintage@safripsti.com lub pisemnie na adres Safripsti.

3. Safripsti będzie rozpatrywało reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni roboczych od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Spółki, zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej.

4. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację.

5. Zakończenie postępowania reklamacyjnego nie wyłącza prawa do dochodzenia obrony swoich praw na drodze postępowania sądowego.

§ 9.

Zmiany Regulaminu

1. Safripsti zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Usługobiorców.

2. Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

3. Usługobiorca, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zaprzestać korzystania ze Sklepu. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu.

4. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności, itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§10.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z kwestii objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Safripsti – Makohin-Szymon Makohin. Powyższego zastrzeżenia nie stosuje się, w razie gdyby jakiekolwiek roszczenia były podnoszone przez lub wobec konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SAFRIPSTI1. Dane osobowe użytkowników i Usługobiorców Sklepu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest Makohin - Szymon Makohin. Makohin - Szymon Makohin; Braci Wagów 20/27, 02-791 Warszawa; Numer NIP: 9512017126; REGON: 361704974.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z usług w Sklepie wymagane jest podanie następujących danych:
a) w celu zapisania się do Newslettera lub pobrania: adres e-mail, imię, nazwisko;
b) w celu dokonania zakupów w sklepie: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, nr telefonu;
4. Użytkownikom oraz usługobiorcom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo reakcji na żądanie użytkownika do odpowiedzi w ciągu 72 godzin. Żądanie musi być zgłoszone w formie listu e-mail na adres vintage@safripsti.com.
5. Dane użytkowników i Usługobiorców będą przetwarzane przez administratora danych w celu prawidłowej realizacji Sklepu. Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
6. Użytkownik, w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Sklepie. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione przepisami prawa.
7. Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach związanych z administracją serwerami oraz dostarczenia spersonalizowanych usług i treści. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
8. Sklep wykorzystuje pliki „cookies”. Cookies stanowią niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym odbiorcy treści Sklepu, które są odczytywane przy łączeniu się ze Sklepem z tego urządzenia końcowego.
9. W ramach Sklepu pliki cookies wykorzystywane są w szczególności do następujących celów:
a) Utrzymania i zapisania sesji użytkownika;
b) Umożliwienia zapisania się do Newslettera;
c) Umożliwienia nabycia produktów;
d) Zapisania informacji niezbędnych do poprawnego działania Sklepu;
e) Zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
f) Przywrócenia sesji Użytkownika;
g) Wykorzystania narzędzia do komunikacji;
h) Integracji z portalami społecznościowymi.

10. Określone funkcje Sklepu a nawet cały Sklep lub określone usługi mogą nie działać prawidłowo w razie odrzucenia plików cookies.
11. Administrator danych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu oraz jego usług.
12. Pojęciom pisanym wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności przydaje się znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu

 

 

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl